Graphics

 1. Argyle 26- Medium- Paper
 2. Argyle 26- Small- Paper
 3. Argyle 30- Paper- Medium
 4. Argyle 30- Paper- Small
 5. Argyle 09- Blue
 6. Argyle 09- White & Brown
 7. Argyle 09- White
 8. Oxford Paper Piece 01
 9. Argyle 23 Paper- Black & Brown
 10. Argyle 08- Pink
 11. Argyle 19- Paper
 12. Argyle 19- White
 13. Argyle 25- Overlay
 14. Brighten Up Paper- Diagonal Stripes
 15. Lake District- Diamond Paper
 16. Lake District- Diamond Paper- Blue
 17. Lake District- Ornamental Paper- Strong Yellow
 18. Lake District- Diamond Paper- Gray
 19. Meet Me In Paris- Argyle Paper
 20. Layered Argyle Overlay Template
 21. Argyle 11- Pink & Blue Paper
 22. Argyle 20- Overlay
 23. Argyle 20- Navy Paper
 24. Argyle 20- Pink Paper
 25. Argyle 13- Overlay
 26. Argyle 30- Purple
 27. Argyle 31- Teal
 28. Argyle 32- Brown
 29. Argyle 33- Orange
 30. Bedouin Button 01
 31. Bedouin Button 03
 32. Argyle 02- Bright
 33. Argyle 08- Brown Distressed
 34. Argyle 25 Paper- Coral & Navy
 35. Argyle 13 Paper- Blue & Green
 36. Argyle 20 Paper- Green
 37. Argyle 13 Paper- Brown
 38. Argyle 20 Paper- Brown
 39. Argyle 20 Paper- Purple
 40. Argyle 13 Paper- Gold & White

Pages