Graphics

 1. Argyle 09- Blue
 2. Argyle 09- White & Brown
 3. Argyle 09- White
 4. Chevron 01- Pink & Tan
 5. Chevron 01- Gray & Tan
 6. Chevron 01- Navy & Pink
 7. Chevron 01- White & Tan
 8. Plastic Brad Emoticon 01
 9. Plastic Brad Emoticon 02
 10. Plastic Brad Emoticon 03
 11. Plastic Brad Emoticon 05
 12. Plastic Brad Emoticon 06
 13. Plastic Brad Emoticon 07
 14. Plastic Brad Emoticon 08
 15. Plastic Brad Emoticon 09
 16. Unforgettable Tab
 17. White & Pink Circle Grid Tag
 18. Medium Ribbon- Polka Dots 01- Tan & Gray
 19. Ribbon 10- Scalloped- Blue
 20. Gingham- Tan
 21. Grid 11- Blue
 22. Grid 11- Pink 2
 23. Grid 11- Brown & Gray
 24. Hearts 04- Navy & Blue
 25. Hearts 08- Tan
 26. Superlatives Glitter Star 01
 27. Superlatives Glitter Star 02
 28. Superlatives Glitter Star 03
 29. Superlatives Glitter Star 04
 30. Superlatives Glitter Star 05
 31. Superlatives Glitter Star 06
 32. Superlatives Glitter Star 07
 33. Gray & Navy Polka Dot Plastic Button
 34. Cream & Tan Striped Plastic Button
 35. Gray & Tan Striped Plastic Button
 36. Pink Plastic Button
 37. Fat Ribbon- Polka Dots 01- Gray & Tan
 38. Fat Ribbon- Checked- White
 39. Cardboard- Tan 01
 40. Cardboard- Tan 02

Pages