Malaysia Papers Set #1 Kit - Designs

 1. Malaysia White Striped Paper
 2. Malaysia Striped Paper
 3. Malaysia White Polka Dot Paper
 4. Malaysia Gray Polka Dot Paper
 5. Malaysia Glitter Polka Dot Paper
 6. Malaysia White Glitter Polka Dot Paper
 7. Malaysia Blue Grid Paper
 8. Malaysia Grid Paper
 9. Malaysia Gray Bordered Paper
 10. Malaysia Bordered Floral Paper
 11. Malaysia Squares Paper
 12. Malaysia Gray Floral Paper
 13. Malaysia Gray Argyle Paper
 14. Stripes 67- Black & Tan
 15. Polka Dots 36- Gray & White Paper
 16. Houndstooth Gray & White Paper
 17. Pattern 77- White
 18. Damask 16 Paper- Gray & White
 19. Stripes 54 Paper- White & Black
 20. Ornamental 30- Gray
 21. Floral 40 Paper- Gray & Colors
 22. Argyle 18- Gray
 23. Polka Dots 35 Paper- Gray
 24. Floral 44 Paper- Gray, White & Tan