Marisa Lerin's Designs

 1. Floral 16- Teal & Yellow
 2. Gray Staple
 3. Metal Flower
 4. Chevron 4- Gray
 5. Chevron 4- Teal
 6. Chevron 4- Yellow
 7. Circles 23- Yellow
 8. Ephemera 17- White
 9. Ephemera 17- Teal
 10. Grid 19- Teal
 11. Grid 19- Dark Gray
 12. Grid 19- Yellow
 13. Grid 20- Gray
 14. Grid 20- Light Gray
 15. Grid 20- Teal
 16. Paisley 6 Paper- Gray & Yellow
 17. Paisley 6 Paper- Teal & Gray
 18. Paisley 7 paper- Yellow & Gray
 19. Geoemtric 18- Teal
 20. Geoemtric 18- White
 21. Geoemtric 18- Gray
 22. Polka Dots 17 Paper- Light Gray
 23. Polka Dots 17 Paper- Yellow
 24. Plaid 36 Paper- Dark Gray
 25. Plaid 36 Paper- Light Gray
 26. Plaid 36 Paper- Yellow
 27. Tissue Paper Flower- Teal
 28. Tissue Paper Flower- Dark Gray
 29. Tissue Paper Flower- White
 30. Tissue Paper Flower 2- Gray
 31. Tissue Paper Flower 2- Dark Gray
 32. Tissue Paper Flower 2- Teal
 33. Tissue Paper Flower 2- Yellow
 34. Stars 10 Paper- White
 35. Stars 10 Paper- Gray
 36. Tissue Paper Flower- gray
 37. Diagram Ephemera Paper
 38. PD17- Teal & White
 39. Circles 22- Yellow
 40. Stripes 92- Yellow

Pages